Co se stane, když nezaplatím pokutu či dluh? Může být proti mně hned nařízena exekuce?

viceprezident Exekutorské komory ČR, Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor Exekutorského úřadu Plzeň-město

viceprezident Exekutorské komory ČR, Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor Exekutorského úřadu Plzeň-město

K tomu, aby mohla být nařízena exekuce, je nejdřív zapotřebí, aby o pohledávce rozhodl nezávislý orgán (soud, úřad).  Věřitel musí nejdříve podat žalobu k soudu a soud ji dlužníkovi musí doručit k vyjádření. Teprve poté může soud rozhodnout, stanovit lhůtu k zaplacení a rozhodnutí musí dlužníkovi opět doručit. Nyní je ale již dluh vyšší o náklady soudního řízení. Až poté, co dlužník nezaplatí ve lhůtě stanovené soudem, může věřitel podat exekutorovi návrh na nařízení exekuce. O nařízení exekuce rozhodne opět soud a exekutor jej doručí dlužníkovi spolu s výzvou k zaplacení v 15-ti denní lhůtě. Nyní je ale samozřejmě dluh zvýšen o exekuční náklady, nicméně dlužník z nich může polovinu ušetřit, když zaplatí do uvedených 15-ti dnů. V případě, že dlužník s exekucí nesouhlasí (např. dluh již zaplatil), může se také proti exekuci odvolat či podat návrh na zastavení exekuce. Dlužníkovi je tedy doručována řada listin a dlužník může kdykoliv uvedený proces zastavit, když dluh zaplatí.

Jedinou výjimkou z výše uvedeného jsou pokuty udělené městskou či státní policií v blokovém řízení, neboť podepsáním pokutového bloku dlužník potvrzuje, že s udělenou pokutou souhlasí, a tak o ní již nemusí rozhodovat žádný soud nebo správní úřad.

Jak se bránit, když se domnívám, že exekuce byla nařízena nedůvodně?

Podmínkou pro nařízení exekuce je jen existence pravomocného rozhodnutí proti dlužníkovi, tedy že o pohledávce rozhodl soud či správní orgán a rozhodnutí je pravomocné. Při nařízení exekuce se zkoumá v zásadě jen toto, a tedy jen v případě, že mi třeba nebyl doručen rozsudek soudu, má smysl podávat odvolání proti nařízení exekuce. Téměř žádné jiné námitky nemohou být důvodem pro úspěšné odvolání, ale často mohou být důvodem pro zastavení exekuce. Tak na příklad v případě, že dlužník po rozhodnutí soudu dluh zaplatil, ale věřitel přesto podal neoprávněný návrh na nařízení exekuce, bude exekuce nařízena. Nicméně dlužník může podat návrh na zastavení exekuce, který bude úspěšný, exekuce bude zastavena a věřitel mu bude povinen zaplatit náklady řízení. V tomto postupu dlužníci často chybují, když podávají nedůvodná odvolání proti nařízení exekuce, ale pak už nepodají návrh na zastavení exekuce, ačkoliv by pro něj byly důvody. Připravovaná novela exekučního řádu by tuto dichotomii měla vyřešit a zavést jednotný univerzální opravný prostředek – návrh na zastavení exekuce.

Jak zjistím, zda někde nic nedlužím, abych se znenadání neocitl v exekuci, jak o tom často slyším v televizi?

Exekuce nikdy nepřijde „znenadání“. Předchází jí soudní řízení nebo řízení před správním orgánem. „Nenadálé exekuce“ téměř vždy vznikají tak, že dlužník nepřebírá poštu na adrese svého trvalého bydliště. Řada lidí neví, že existuje institut tzv. fikce doručení, který znamená to, že zásilka doručovaná do mého trvalého bydliště je doručená 10. den po oznámení poštovním doručovatelem, i když si jí adresát vůbec nevyzvedl. Soudy, ale i exekutoři, ze zákona doručují na adresu trvalého bydliště a nezkoumají, zda se tam dlužník zdržuje, zda si vyzvedává poštu, zda se nejedná jen o ohlašovnu obecního úřadu. Základní a vlastně i postačující zásadou tedy je aktualizovat si v Centrální evidenci obyvatel svoji adresu trvalého bydliště na místo, kde skutečně mohu přebírat poštu. Druhou možností je pak to, že mohu do Centrální evidence nechat zapsat tzv. doručovací adresu, která může být odlišná od trvalého bydliště. Soudy a exekutoři pak mají povinnost mi zasílat poštu na zadanou doručovací adresu. To znamená, že mohu mít trvalé bydliště na adrese ohlašovny obecního úřadu, ale měl bych si v takovém případě nechat zapsat do Centrální evidence obyvatel doručovací adresu, na které si přebírám poštu.

V neposlední řadě si také mohu nechat zřídit datovou schránku, do níž pak budou mít soudy povinnost zasílat poštu v elektronické formě. Datovou schránku si mohu vybrat na kterémkoliv počítači připojeném k internetu. Toto zejména praktické pro případy, kdy např. odjíždím na delší dobu do zahraničí a nemohu si v ČR poštu vůbec vyzvedávat.

Kde si mohu zjistit, zda proti mně není vedena exekuce?

Centrální seznam pravomocných exekucí je veden v Centrální evidenci exekucí, která je přístupná na webové adrese www.ceecr.cz . Nicméně do Centrální evidence exekucí se jméno dlužníka objeví až v době exekuce, kdy jsou pravidelně spolu s dluhem vymáhány soudní a exekuční náklady. Registry ještě neexekvovaných dluhů vedou různé komerční společnosti pro banky či telefonní operátory, nicméně neexistuje žádný centrální registr, kde bych si mohl včas zjistit, že nic nedlužím. V novele exekučního řádu by se však měla objevit tzv. předžalobní výzva, kterou mi bude muset věřitel zaslat před zahájením soudního vymáhání, a tak bych se měl o dluhu (byť sebemenším) dozvědět včas. Bude ale opět nezbytné si hlídat poštu.

 Další odpovědi k tématu Dluhy a exekuce naleznete zde…

Slovníček pojmů:

 

Správní orgán – jakýkoliv úřad, který rozhoduje o povinnostech (dluzích) občanů; nejčastěji úřady rozhodují o různých pokutách a poplatcích, nicméně v některých případech (např. telekomunikační poplatky) rozhodují úřady i o běžných dluzích (např. ze služeb telekomunikačních operátorů)

Návrh na zastavení exekuce – speciální „opravný prostředek“, kterým je možné namítat většinu námitek proti nedůvodné exekuci

Právní moc rozhodnutí – nastává doručením rozhodnutí všem účastníkům a uplynutím odvolací lhůty, pakliže odvolání zákon připouští

Centrální evidence obyvatel – centrální registr základních údajů o občanech vedený Ministerstvem vnitra; údaje v Centrálním registru obyvatel je možné měnit obecních úřadech

Share on TwitterShare on MyspaceShare via email