Renata Zikmundová

Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

PR manažerka, tisková mluvčí

 

 

Patří stavební spoření jednoho z manželů do společného jmění manželů?  A jak je to se stavebním spořením dětí?

Pokud manželé nemají rozděleno společné jmění, potom stavební spoření patří do SJM jako kterýkoliv jiný spořící produkt. Stavební spoření patří dětem a není součástí SJM.

Je automatické, že všechny úspory se dělí napůl?

Automatické to není – manželé se mohou dohodnout, jak si majetek rozdělí. Soud jejich dohodu pak jen schválí. Pokud o dělení majetku rozhoduje soud – může přihlédnout k tomu, kdy vznikly spořicí účty a případně i kdo se na nich jakou měrou podílel.

 

Jsou do vypořádání SJM zahrnuté i bankovní účty manželky, které byly založeny před vznikem manželství a kdy se na vkladech nikdy a nijak manžel nepodílel? Existují nějaké výjimky?

Pokud vznikly účty před uzavřením manželství a vklady na nich uložené jsou také datovány před vznikem manželství, pak nepatří do SJM. Pokud se na účty ukládaly úspory za trvání manželství, a vlastník účtu, tedy jeden z manželů, nechce, aby byl v rámci vypořádání SJM zahrnut do společného majetku, musí prokázat, že peníze, které na účet ukládal, nepocházely ze společného majetku (příjmů). Vše za předpokladu, že si manželé smluvně SJM nerozdělili.

 

Jak je to při rozvodu s dluhy? A s těmi, které jeden manželů nadělal již před sňatkem?

Za dluhy vzniklé před manželstvím nese odpovědnost výhradně dlužník. Za dluhy vzniklé v době trvání manželství jsou zodpovědní oba manželé, opět platí pouze, pokud mezi sebou nevypořádali SJM ještě za trvání manželství.

 

Co zahrnuje společné jmění manželů? Lze nějak zúžit?

Zjednodušeně řečeno veškerý movitý a nemovitý majetek, který manželé získali za trvání manželství. SJM lze smluvně zúžit nebo i zcela rozdělit. Což lze doporučit zejména podnikajícím manželům nebo v případě větších majetků.

 

Jak je to se společným majetkem v registrovaném partnerství?

Platí stejná pravidla jako u manželů.

 

Jak řešit hypotéku při rozvodu? Je možné, aby i po rozvodu spláceli exmanželé hypotéku/úvěr společně?

Protože rozvodem manželství povinnost splácet hypotéku nezaniká, musí se manželé dohodnout, jak se tímto závazkem vypořádají.

Například jeden z manželů zůstane ve společném bytě a bude hypotéku splácet sám. Oba manželé tedy musejí společně požádat banku o vyvázání jednoho z nich ze závazku splácet hypotéku/ úvěr ze stavebního spoření. Banka/stavební spořitelna navrhne individuální řešení závislé na finančních možnostech toho z partnerů, který na sebe závazek převádí. Pokud není dostatečně bonitní, může se pokusit najít jiného spoludlužníka (např. nového partnera, dospělé děti, rodiče, známé) a úvěr tak získat. Zároveň je nutné upravit vlastnické vztahy k dané nemovitosti tak, aby ten z partnerů, kdo splácí úvěr, byl vlastníkem. Jedině tak se lze vyvarovat situace, že za nějaký čas se bývalý partner ozve s vlastnickým nárokem.

Je dobré mít také na paměti, že odcházející partner má nárok na vypořádání společného majetku. Jedná-li se o vypořádání bytu nebo domu, lze k tomu výhodně využít úvěr ze stavebního spoření nebo překlenovací úvěr.

 

Co když se dostanu do situace, že budu splácet nemovitost, která mi nepatří?

Ideální je se z takové situace co nejdříve vyvázat. Není-li možná dohoda s druhým/ dalšími vlastníky, potom je možné navrhnout prodej nemovitosti a z výtěžku umořit dluh a případný výnos rozdělit dle podílů vlastnictví nemovitosti.

 

Co když odstěhovaný partner si časem bude nárokovat byt, aniž by platil splátky hypotéky?

Pokud jsou oba partneři vedeni v katastru nemovitostí jako spoluvlastníci, je potřeba tento majetek při rozchodu partnerů vypořádat – dohodou nebo soudně. Pokud jeden z partnerů chce zůstat ve společném bytě, který je zatížený hypotékou nebo úvěrem ze stavebního spoření, je nanejvýš vhodné, aby byl takový závazek na něho převeden. V případě úvěru ze stavebního spoření je jediným řešením uhrazení stávajícího společného úvěru, například prostřednictvím nového úvěru.

 

 

 

Slovník:

 

Bonita klienta

Soubor kritérií, který dokládá, zda jsou příjmy a nabízené záruky žadatele o úvěr dostatečné pro splacení úvěru. Banka posuzuje každého klienta individuálně podle předem daných interních pravidel.

 

SJM = Společné jmění manželů

Součástí SJM je veškerý majetek, který oba manželé nebo aspoň jeden z nich nabyl za trvání manželství. Dle zákonného režimu tedy do SJM nespadá majetek, který nabyl některý z manželů před uzavřením manželství, anebo naopak již po zániku manželství (např. po právní moci rozsudku o rozvodu). Součástí společného jmění mohou být nejen věci (movité i nemovité), ale i pohledávky či další práva, která nejsou spjata s osobou některého z manželů a jiné hodnoty ocenitelné penězi (např. cenné papíry).
Výjimky z obecného pravidla:

majetek získaný darem či dědictvím

věci, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů

nová věc pořízena výlučně z prostředků, které patří do odděleného majetku některého z manželů.

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že výnosy, užitky a přírůstky (např. úroky) výlučného jmění jednoho z manželů, které vznikly za trvání manželství, patří do společného jmění

práva, která jsou neoddělitelně spjata s osobou jednoho z manželů (např. právo na bolestné a ztížení společenského uplatnění)

Do společného jmění náleží až vyplacená mzda. Směřuje-li totiž exekuční titul (např. pravomocné rozhodnutí soudu) jen proti jednomu z manželů, je nepřípustné nařídit a provést exekuci srážkami ze mzdy druhého manžela, který podle exekučního titulu není povinen dluh zaplatit.

rodičovský příspěvek je výhradním nárokem toho z rodičů, který osobně a celodenně pečuje o dítě, a proto pohledávka z tohoto nároku nespadá do společného jmění.

Share on TwitterShare on MyspaceShare via email

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>